ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Στον πρόναο του Ναού του Απόλλωνος στους Δελφούς, ανεγράφοντο τα δύο περίφημα Δελφικά παραγγέλματα, "ΓΝΩΘΙ Σ'ΑΥΤΟΝ" και "ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ", εκατέρωθεν του ιερού γράμματος "Ει".Τα Δελφικά αυτά παραγγέλματα, μαζί με άλλα 145 ακόμη, 147 συνολικά ήταν οι υποθήκες που παρέδωσαν οι Επτά Σοφοί στις επερχόμενες γενιές, "ωφελήματα ανθρώποις ες βίον".

Τα παραγγέλματα αυτά ήταν λιτά αποφθέγματα 2 έως 5 λέξεων αλλά μεστά σοφίας, και τα περισσότερα ανήκαν στους 7 σοφούς της αρχαιότητας (Θαλής ο Μιλήσιος, Πιττακός ο Μυτιληναίος, Βίας ο Πρηνεύς, Σόλων ο Αθηναίος, Κλεόβουλος ο Ρόδιος, Περίανδρος ο Κορίνθιος, Χίλων ο Λακεδαιμόνιος) και ήσαν χαραγμένα στον πρόσθιο τοίχο του Πρόναου ή επί των παραστάδων της πύλης του μεγάλου ναού ή επί του υπέρθυρου ή επί των πολλών στηλών, που είχαν τοποθετηθεί στις πλευρές του ναού περιμετρικά.

Παυσανίας, "Ελλάδος Περιήγησις", βιβλ. 10 ("Φωκικά"), κεφ. 24, §1, 1-13: Εν δε τω προνάω τω εν Δελφοίς γεγραμμένα εστίν ωφελήματα ανθρώποις ες βίον, εγράφη δε υπό ανδρών ους γενέσθαι σοφούς λέγουσιν Έλληνες. Ούτοι δε ήσαν εκ μεν Ιωνίας Θαλής τε Μιλήσιος και Πριηνεύς Βίας, Αιολέων δε των εν Λέσβωι Πιττακός Μυτιληναίος, εκ δε Δωριέων των εν τη Ασία Κλεόβουλος Λίνδιος, και Αθηναίός τε Σόλων και Σπαρτιάτης Χίλων· τον δε έβδομον Πλάτων ο Αρίστωνος αντί Περιάνδρου του Κυψέλου Μύσωνα κατείλοχε τον Χηνέα· κώμη δε εν τη Οίτη τω όρει ωκούντο αι Χήναι. Ούτοι ουν οι άνδρες αφικόμενοι ες Δελφούς ανέθεσαν τω Απόλλωνι τα αδόμενα Γνώθι σαυτόν και Μηδέν άγαν.
Ιωάννης Στοβαίος, "Ανθολόγιον", βιβλ. 3, κεφ. 1, §173:
Σωσιάδου των επτά σοφών υποθήκαι.
   Δελφικά παραγγέλματα

α) Έπου Θεώ (να ακολουθείς τον Θεό)β) Νόμω πείθου (να είσαι νομοταγής) 

γ) Θεούς σέβου (να σέβεσαι τους Θεούς) 


δ) Γονείς σέβου (να σέβεσαι τους γονείς σου) 


ε) Ηττώ υπέρ δικαίου (να μάχεσαι για το δίκαιο)


στ) Γνώθι μαθών (
Γνώρισε αφού μάθεις) 


ζ) Ακούσας νόει (
Κατανόησε ακούγοντας) 


η) Σ’ αυτόν ίσχε (να συγκρατείς τον εαυτό σου) 


θ)Φρόνει θνητά (να σκέφτεσαι ως θνητός)


ι) Εστίαν τίμα
α τιμάς την εστία σου)


ια) Άρχε σε αυτού
α κυριαρχείς τον εαυτό σου)


ιβ)Φίλοις βοήθει
α βοηθάς τους φίλους)


ιγ) Θυμού κράτει
α συγκρατείς το θυμό σου) 


ιδ)Φρόνησιν άσκει (
να καλλιεργείς τη φρόνηση σου


ιε)Πρόνοιαν τίμα 
(να εκτιμάς την βοήθεια, που λαμβάνεις)


ιστ)Όρκω μη χρώ (
να μην ορκίζεσαι) 


ιζ)Φιλίαν 
αγάπα (την φιλία να επιδιώκεις)


ιη)Παιδείας αντέχου
α υπομένεις την εκπαίδευσή σου)


ιθ)Δόξαν δίωκε (
να επιδιώκεις την δόξα


κ)Σοφίαν ζήτει (να είσαι φιλομαθής)


κα)Καλόν το λέγε (να λέγεις το ορθό, το δίκαιο,την αλήθεια) 


κβ)Ψέγε μηδένα (μήν κατακρίνεις κανένα) 


κγ)Επαίνει αρετή (να επαινείς την αρετή)


κδ)Πράττε δίκαια (
να είσαι δίκαιος στα έργα σου)


κε)Φίλοις ευνόει  (να ευνοείς τις προσπάθειες των φίλων)


κστ)Εχθρούς αμύνου (να αμύνεσαι  από τους εχθρούς σου)


κζ) ευγένειαν άσκει (να είσαι ευγενικός) 


κη)Κακίας απέχου (να απέχεις από κακίες)


κθ)Κοινός γίνου (να είσαι κοινωνικός)


λ)Ίδια φύλαττε (να προστατεύεις τα δικά σου)λα)Αλλοτρίων απέχου (να μην επιβουλεύεσαι τα των άλλων)


λβ)Εύφημος ίσθι (να είσαι ήπιος χαρακτήρας)

λγ)Άκουε πάντα (
να ακούς  πάντα ,όταν σου μιλούν)


λδ)Φίλω χαρίζου (να είσαι πάντα διαθέσιμος στους φίλους σου)


λε)Χρόνου φείδου (να εκμεταλλεύεσαι τον χρόνο) 


λστ)Όρα το μέλλον (να σκέφτεσαι το μέλλον σου)


λζ)Ύβριν μίσει (να είσαι εχθρός της ύβρεως)


λη)Ικέτας αιδού (
να σέβεσαι του ικέτες)


λθ)
Υιούς παίδευε (να δώσεις μόρφωση στα παιδιά σου)


μ)Έχων χαρίζου (οταν έχεις να χαρίζεις)


μα) Δόλον φοβού (να αμυνεσαι από δολοπλοκίες) 


μβ)Ευλόγει πάντας (να μιλάς με ωραίο τρόπο) 


μγ)Φιλόσοφος γίνου (γίνε φίλος της 
σοφίας


μδ)Όσια κρίνε (δίκαια να κρίνεις) 


με)Γνούς πράττε (να γνωρίζεις τι κάνεις) 


μστ)Φόνου απέχου (να μην φονεύσεις) 


μζ)Εύχου δυνατά (
να εύχεσαι τα δυνατά


μη)Σοφοίς χρώ 
α συναναστρέφεσαι με σοφούς


μθ)Ήθος δοκίμαζε (
Να εξετάζεις τον χαρακτήρα


ν)Λαβών απόδος (όταν λαμβάνεις να δίνεις) 


να)Υφορώ μηδένα (κανέναν να μην υποβλέπεις) 


νβ)Τέχνη χρώ (
Να χρησιμοποιείς τέχνη) 


νγ)Ο μέλλεις δός (
να δίνεις οτι χρωστάς


νδ)Ευεγερσίας τίμα(να τιμάς όσους σε ευεργετούν) 


νε)Φθόνει μηδενί (κανέναν μην φθονείς) 


νστ)Φυλακήν πρόσεχε (να είσαι προσεχτικός) 


νζ)Ομοίοις χρω
α συναναστρέφεσαι τους ομοίους σου) 


νη)Διαβολήν μίσει
α μισείς τη διαβολή)


νθ)Δικαίως κτω  
(ότι αποκτάς να το κάνεις τίμια) 


ξ)Αγαθούς τίμα (
να εκτιμάς τους καλούς


ξα)Κριτήν γνώθι (να γνωρίζεις εκείνον που θα σε κρίνει) 


ξβ)
Γάμους κράτει (να σέβεσαι τον γάμο σου) 


ξγ)Τύχην νόμιζε (να έχεις υπ όψιν το τυχαίο που θα συμβεί, πρόληψη) 


ξδ)Εγγύην φεύγε (μην εγγυάσαι εύκολα για κάτι ή κάποιον) 


ξε)Πάσι διαλέγου (να μιλάς σε όλους) 


ξστ)Ελπίδα αίνει (να δοξάζεις την ελπίδα) 


ξζ)Δαπανών άρχου (να μην υπερβάλεις στις δαπάνες σου όχι σπάταλος) 


ξη)Κτώμενος ήδου (να ευχαριστιέσαι όταν αποκτάς με δίκαιο τρόπο) 


ξθ)Αισχύνην σέβου (αυτοσεβασμός) 


ο)Χάριν εκτέλει (να κάνεις χάρες με σύνεση) 


οα)Ευτυχίαν εύχου (να εύχεσαι ευτυχία)


οβ)Τύχην στέργε (να συμφωνείς με την τύχη σου) 


ογ)Ακούων όρα (όταν ακούς να βλέπεις) 


οδ)Εργάζου κτητά (
να αποκτάς όταν εργάζεσαι) 


οε)Έριν μίσει (να μισείς τις φιλονικίες) 


οστ)Όνειδος έχθαιρε (να εχθρεύεσαι την κατάκριση) 


οζ) Γλώσσαν ίσχε (να συγκρατείς την γλώσσα σου)


οη)Ύβριν αμύνου (να μην υβρίζεις) 


οθ)Κρίνε δίκαια (να είσαι δίκαιος στην κριτική σου) 


π)Χρώ χρήμασι (
να χρησιμοποιείς τα χρήματά με σύνεση) 


πα)Αδωροδόκητος δοκίμαζε (να μην δωροδοκείσαι)
 


πβ)Αιτιώ παρόντα (να αιτιολογείς όσα σου συμβαίνουν) 


πγ)Λέγε ειδώς (να διακρίνεις την ομιλία σου) 


πδ)Βίας μη έχου (
να μην είσαι βίαιος) 


πε)Αλύπως βίου (
να ζείς χωρίς λύπη)


πστ)Ομίλει πράως (να είσαι ήρεμος στην ομιλία) 


πζ)Φιλοφρόνει πάσιν (
να εκφράζεσαι θετικά για όλους) 


πη)
Υιοίς μή καταρώ (να μην καταριέσαι τα παιδιά σου) 


πθ)Γλώττης άρχε (να κυριαρχείς στην γλώσσα σου) 


S)Σ’ αυτόν ευ ποιεί (να κάνεις ότι καλύτερο δια τον ευατό σου) 


Sα)Ευπροσήγορος γίνου (να παρηγορείς) 


Sβ)Αποκρίνου εν καιρώ
α απαντάς στον κατάλληλο χρόνο) 


Sδ)Πράττε αμετανοήτως (
να πράττεις έτσι ώστε να μην μετανιώνεις) 


Sε)Αμαρτάνων μετανόει (
να μετανοείς για τα λάθη σου) 


Sστ) Οφθαλμού κράτει
α κυριαρχείς των οφθαλμών σου) 


Sζ) Βουλεύου χρήσιμα (
(να σκέπτεσαι τα χρήσιμα) 


Sη) Επιτέλει συντόμως
α πληρώνεις σύντομα) 


Sθ)Φ
ιλίαν φύλαττε (να διαφυλάττεις την φιλία) 


ρ)Ευγνώμων γίνου (να ευγνωμονείς τους ευεργέτας σου) 


ρα)Ομόνοιαν δίωκε (να επιδιώκεις την ομόνοια) 


ρβ)Άρρητα μη λέγε (
να μην αποκαλύπτεις τα μυστικά) 


ργ)Το κρατούν φοβού (
να φοβάσαι το κατεστημένο)


ρδ)Καιρόν προσδέχου (να δέχεσαι τον χρόνο) 


ρε)Έχθρας διάλυε (να διαλύεις τις έχθρες) 


ρστ)Γήρας προσδέχου (να δέχεσαι τα γηρατειά) 


ρζ)Επί ρώμη μη καυχώ (να μην καυχιέσαι για τη δύναμη σου) 


ρη)Ευφημίαν άσκει
α επιδιώκεις καλή φήμη) 


ρθ)Απέχθειαν φεύγε 
α αποφεύγεις τις αντιπάθειες)


ρι)Πλούτει δικαίως (να πλουτίζεις με δίκαιο τρόπο) 


ρια)Δόξαν μη λείπε
α μη περιφρονείς τη δόξα) 


ριβ)Κακίαν μίσει 
α μισείς την κακία)


ριγ)Κινδύνευε φρονίμως
α διακινδυνεύεις με σύνεση) 


ριδ)Χρησμούς θαύμαζε
α σέβεσαι τους χρησμούς) 


ριε)Ους τρέφεις αγάπα
α αγαπάς αυτούς που τρέφεις) 


ριστ)Απόντι μη μάχου 
α μην κατηγορείς τον απόντα)


ριζ)Πρεσβύτερον αιδού
α σέβεσαι τους μεγαλύτερους) ριη)Νεώτερον δίδασκε α διδάσκεις το νεώτερο)

ριθ)Πλούτω απίστει (να 
μην πιστεύεις στον πλούτο) 


ρκ)Σε αυτόν αιδού
α σέβεσαι τον εαυτό σου) 


ρκα)Μή άρχε υβρίζων
α μην κυριαρχείς με ύβρεις) 


ρκβ)Προγόνους στεφάνου (να τιμάς τους προγόνους σου) 


ρκγ)Επί νεκρώ μή γέλα (να σέβεσαι τους νεκρούς) 


ρκδ)
Ατυχούντι συνάχθου α συντάσσεσαι με τον δυστυχούντα) 


ρκε)Χαρίζου ευλαβώς (λογικά και με σέβας να χαρίζεις)


ρκστ)Εξ’ ευγενών γέννα (να προσπαθείς να συγγενεύσεις με καλούς ανθρώπους) 


ρκζ)Επαγγέλου μηδενί (να μ
ην υπόσχεσαι τίποτε) 


ρκη)Τύχη μή πίστευε
α μην εμπιστεύεσαι την τύχη) ρκθ)Τελεύτα άλυπος α πεθαίνεις χωρίς λύπη) 

ρλ)Μέτρον άριστον (ότι κάνεις να το κάνεις με μέτρο) 


ρλα)Αδικείαν μίσει (να μισείς την αδικία) 


ρλβ)Ευσέβειαν φύλαττε (να είσαι ευσεβής) 


ρλγ)Ηδονής κράτει (
Στην ηδονή να έχεις εγκράτεια


ρλδ)Βία μηδέν πράττειν (
Τίποτα δεν γίνεται με τη βία)


ρλε)Τέκνα παίδευε (
Πρέπει να μορφώνεις τα παιδιά σου) 


ρλστ)Μη θρασύνου
α μη γίνεσαι θρασύς)


ρλζ)Νόμοις πείθου (
να υποτάσσεσαι στους νόμους) 


ρλη)Μελέτα το παν
α εξετάζεις τα πάντα) 


ρλθ)Γαμείν μέλλε (
Έχε στα σχέδιά σου το γάμο)


ρμ)Μή επί παντί λυπού
α μη στεναχωρείσαι για οτιδήποτε) 


ρμα)Πίνων άρμοζε 
α προσέχεις όταν πίνεις)


ρμβ)Πέρας επιτέλει μή αποδειλιών (να μή διστάζεις να τελειώσεις ότι άρχισες) 


ρμγ)Τό συμφέρον θήρα (να κυνηγάς το καλό σου) 


ρμδ)Θνήσκε υπέρ Πατρίδος (να πεθαίνεις για την πατρίδα)  


ρμε)Τώ βίω μή μάχου
ην εναντιώνεσαι στη ζωή σου) 


ρμστ)Εύ πάσχε ώς θνητός (
να υπομένεις ότι σου συμβεί σαν θνητός) 


ρμζ)Παίς ών κόσμιος ίσθι, ηβών εγκρατής ,μέσοςδίκαιος, πρεσβύτερος σοφός
(παιδί να είσαι κόσμιος, έφηβος εγκρατής ,άνδρας δίκαιος, γέροντας σοφός) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ShareThis